Privacy

Doelbinding
Takeda Nederland bv respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites, dientengevolge heeft Takeda Nederland bv voor deze website een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website www.Entyvio.nl . Externe websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Takeda Nederland bv en kunnen een andere privacyverklaring hebben. Takeda Nederland bv zal geen persoonlijke informatie van u verzamelen, afgezien van mogelijk cookies (zie elders in deze verklaring). U kunt Takeda Nederland bv wel uw persoonlijke informatie versturen via de registratiepagina (contact formulier) of mogelijk via een ander deel van de site die Takeda Nederland bv toelaat u te contacteren. Takeda Nederland bv zal u duidelijk te kennen geven op deze site wanneer Takeda Nederland bv deze informatie van u verzamelt.

Gebruik en onthullingen
Takeda Nederland bv zal uw informatie (of in voorkomende gevallen alleen uw IP adres) gebruiken om te beantwoorden aan uw verzoeken, en van tijd tot tijd, kan Takeda Nederland bv verwijzen naar informatie om uw behoeften beter te begrijpen en om websites, producten en diensten van Takeda Nederland bv te verbeteren. Takeda Nederland bv behoudt zich het recht voor uw informatie te delen teneinde te beantwoorden aan behoorlijk gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar Takeda Nederland bv bij wet verplicht toe wordt. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de nationale, staats- of bedrijfsveiligheid op het spel staat behoudt Takeda Nederland bv zich het recht voor de volledige gegevensbank van bezoekers en klanten te delen met de aangewezen overheidsdienst. Takeda Nederland bv kan uw informatie tevens verschaffen aan een derde in verband met de verkoop, toekenning, toewijzing of andere overdracht van de website waarmee de informatie verband houdt, in welk geval Takeda Nederland bv zal eisen dat een dergelijke koper ermee instemt uw informatie te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Elke derde waarmee Takeda Nederland bv gegevens deelt (behalve overheidsinstellingen aan wie Takeda Nederland bv wettelijk verplicht wordt gegevens te onthullen) zal contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in dit beleid.

Toegang en verbetering
Indien u vragen heeft over de gegevens die Takeda Nederland bv van u verwerkt, kunt u contact opnemen met: Takeda Nederland bv Postbus 31 2130 AA Hoofddorp. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en, indien van toepassing, te corrigeren.

Web Server logs
Zoals de overgrote meerderheid van websites, verzamelt Takeda Nederland bv automatisch web server log informatie over u wanneer u één van Takeda Nederland bv’s websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van de website (genaamd een “web server”). De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina’s die u bezocht op de website, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam en het domeinadres van uw Internet service provider. Indien de website cookies gebruikt zal de web server ook deze informatie verzamelen. Takeda Nederland bv kan de server logs bekijken om te zien welke website pagina’s worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door de bezoekers. Dit is algemeen bekend als Web Statistieken en stelt ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken samen met uw Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen
De Website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP Adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een “dynamisch” adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat Takeda Nederland bv registreert, of zelfs een cookie dat Takeda Nederland bv gebruikt, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is “statisch”) en zou in verband kunnen gebracht worden met uw PC. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log informatie zoals bovenvermeld.

Cookies
Eén van de cookies die Takeda Nederland bv onder andere op de site kan gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerdeinformatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Takeda Nederland bv wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Website kunt benutten. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies van derden op de Website
Takeda Nederland bv laat niet toe dat derden cookies plaatsen op uw computer via deze website tenzij deze cookies worden geplaatst op verzoek van Takeda Nederland bv en onder rechtstreekse controle van Takeda Nederland bv vallen en niet worden gebruikt of verkrijgbaar zijn voor deze derden tenzij zoals uiteengezet in deze verklaring.

Weigeren en/of controleren van cookies
Het merendeel van de website zal nog steeds zichtbaar zijn voor u wanneer u kiest geen cookies toe te laten op uw computer. Bepaalde functies, zoals het inschrijven als een geregistreerde gebruiker, kunnen dan niet beschikbaar zijn. Er zijn verschillende methodes voor het bekijken en verwijderen van cookies geplaatst op uw machine, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Voor het vinden van de instructies verwijst Takeda Nederland bv u naar de website van de producent van de browser, waar u in staat moet zijn deze informatie te vinden of bezoek een site zoals aboutcookies.org (of een soortgelijke site).

Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring
Takeda Nederland bv kan van tijd tot tijd deze Website Privacy Verklaring bijwerken. De nieuwe versie(s) van deze Website Privacy Verklaring zal gepubliceerd worden op de Website.

Algemene voorwaarden
Op het gebruik en/of de raadpleging van deze website zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Door het gebruiken en/of raadplegen van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het hieronder bepaalde.

1.Doel en aansprakelijkheid
Deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken rondom IBD. Voor vragen, aanvullende informatie of advies over onderwerpen die de gezondheid aangaan dienen gebruikers van deze website contact op te nemen met hun arts.

Takeda Nederland bv spant zich in redelijkheid in om correcte, actuele informatie op te nemen, maar biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid ervan.

Noch Takeda Nederland bv noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, vervaardigen of leveren van deze website, is aansprakelijk voor eventuele directe schade, bijkomende schade, gevolgschade, indirecte schade of schadevergoeding (als straf) ontstaan door de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de website of eventuele fouten of omissies in de inhoud ervan.

Via de hyperlinks op deze website is toegang te verkrijgen tot andere websites, die niet voortdurend worden gecontroleerd door Takeda Nederland bv. Takeda Nederland bv kan dan ook geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor hetzij de inhoud van dergelijke websites, met inbegrip van doch niet uitsluitend de hyperlinks, hetzij wijzigingen en herziene informatie die zich hierop bevinden. Hyperlinks worden aan bezoekers geboden voor het gemak. Opname ervan op deze website betekent dan ook in geen geval dat Takeda Nederland bv het eens is met de desbetreffende websites of dat het deze financieel steunt. Meer in het bijzonder is het mogelijk dat de informatie op de gelinkte websites niet voldoet aan de geldende wetgeving inzake reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en geven de hierin kenbaar gemaakte meningen niet noodzakelijkerwijs die van Takeda Nederland bv. weer, noch worden deze meningen noodzakelijkerwijs gedeeld.

Informatie is onderhevig aan verandering. Takeda Nederland bv kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen ontstaan door veranderingen of wijzigingen in informatie die op deze website is opgenomen, en is niet aansprakelijk voor schade of virussen die de computer van de gebruiker of andere eigendommen kunnen besmetten, voortvloeiend uit het gebruik van de website.

Takeda Nederland bv is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te herzien.

2. Intellectuele eigendom
Deze website, met inbegrip van de inhoud, vormgeving, tekst, grafische voorstellingen en afbeeldingen, is het uitsluitende eigendom van Takeda Nederland bv. Ongeautoriseerd gebruik hiervan is dan ook streng verboden. Alle op deze website vermelde handelsmerken, logo’s, tekens en dienstmerken zijn wettig gedeponeerde handelsmerken dan wel niet-gedeponeerde handelsmerken van Takeda Nederland bv. Niets in deze Algemene voorwaarden of op deze website mag worden uitgelegd als het geven van een licentierecht of enig ander recht op de intellectuele eigendom van de Takeda Nederland bv.

3. User content
Bezoeken aan deze website kunnen louter voor statistische doeleinden worden geregistreerd teneinde de continuïteit van de dienst en de voortdurende verbetering van de website te waarborgen. Overeenkomstig het toepasselijke recht is het mogelijk dat toegang tot specifieke gedeelten alleen wordt toegestaan aan beroepsbeoefenaren (waaronder artsen en apothekers) door middel van registratie van hun gegevens en toekenning van een wachtwoord. Voor het bezoeken van de website is geen identificatie/registratie van de gebruiker nodig.

4. Privacy
Vrijwillig overlegde persoonlijke gegevens aan de hand waarvan de bezoeker kan worden geïdentificeerd, worden veilig bewaard en alleen intern gebruikt binnen Takeda Nederland bv in overeenstemming met het doel, waarvoor zij worden verwerkt. Deze gegevens worden niet verkocht, gedeeld of anderszins verspreid buiten Takeda Nederland bv. Als de gebruiker persoonlijke contactinformatie (zoals e-mailadres) verschaft ten behoeve van sectie 5 van dit document – “Contact” – dan zullen deze gegevens worden verwerkt conform de ‘Informatieve Note on Privacy’. De persoonlijke contact informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de in deze Note omschreven doeleinden.

5. Informatie als voorbeeld
Informatie op deze site wordt verstrekt als voorbeeld. Takeda geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud. Takeda aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik van deze site of de inhoud ervan. Takeda garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de inhoud van deze site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom van Takeda of haar dochterondernemingen zijn.

6. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands rechts van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

7. Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de website of de inhoud ervan, kunt u contact opnemen met

Takeda Nederland bv
Postbus 31
2130 AA Hoofddorp
nl.info@takeda.com